Phimed – Recepta na Twoje Finanse

logo 3

Obowiązkowe oc lekarza

Data dodania: 27.07.2023     Czas czytania: 5 min 

OC Lekarza

W przypadku praktyki lekarskiej konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (dalej: OC obowiązkowe lekarza), którego warunki określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29. kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Określa ono MINIMALNE sumy gwarancyjne oraz wszelkie wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy pamiętać, że suma gwarancyjna w niej zawarta będzie stanowiła naszą ochronę finansową w przypadku zasądzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również renty, często wypłacanej poszkodowanemu pacjentowi przez wiele następnych lat.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC (OC obowiązkowego lekarza) w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

„75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska […].”

obowiązkowe OC lekarza

Ważnym aspektem pozostaje także fakt stosowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe triggera „act-commited” w odniesieniu do oferowanych ubezpieczeń OC (przede wszystkim OC obowiązkowego lekarza i OC dobrowolnego, umowy dodatkowe rządzą się swoimi prawami). Oznacza on, iż w razie roszczenia ze strony pacjenta, chronić nas będzie polisa OC lekarza obowiązująca w dniu, w którym doszło do zdarzenia skutkującego roszczeniem. Jeśli więc roszczenie zostanie wysunięte po kilku/kilkunastu latach, chronić nas będzie umowa zawarta kilka/kilkanaście lat wcześniej, z wybranymi wówczas sumami gwarancyjnymi i klauzulami dodatkowymi.

W przypadku chęci zwiększenia powyższych sum niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość dokonania tego w ramach OC obowiązkowego lekarza. Sumy podniesione w ten sposób mogą wówczas zapewnić lekarzowi ochronę finansową nawet do 1 000 000 euro na jedno zdarzenie i wszystkie łącznie. Jednak część towarzystw oferuje lekarzom możliwość wykupienia jedynie minimalnych sum w ramach OC obowiązkowego lekarza oraz tzw. ubezpieczenia nadwyżkowego w ramach OC dobrowolnego lekarza. Decydując się na taki rodzaj polisy, powinniśmy dobrze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdyż w przypadku OC dobrowolnego każde z towarzystw samo decyduje, które zdarzenia będą objęte ochroną, a które z niej wyłączone. Zakres takiej polisy może więc różnić się od tego, który został z góry określony przez ministra finansów w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakres ochrony OC obowiązkowego i dobrowolnego

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, ubezpieczenie OC obowiązkowe nie obejmuje szkód:

  1. wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
  2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
  3. polegających na zapłacie kar umownych;
  4. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Samo ubezpieczenie OC obowiązkowe nie pokryje również szkód powstałych wskutek naruszenia praw pacjenta. Przy zawieraniu umowy warto więc pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu również na taką ewentualność.

Natomiast decydując się na OC dobrowolne lekarza, warto sprawdzić zasady naszej odpowiedzialności względem pracodawcy, z którym podpisujemy umowę kontraktową. Powinniśmy pochylić się tutaj między innymi nad warunkami użytkowania sprzętu dostępnego w wybranej przez nas placówce (aparat USG, analizator parametrów krytycznych etc.), a także zasadami odpowiedzialności placówki w razie naszej ekspozycji na czynniki zakaźne takie jak HIV czy WZW. Zapisy takie powinny jasno określać, kto odpowiada za m.in. przypadkowe uszkodzenie powyższego sprzętu w trakcie użytkowania czy koszty badań i leków stosowanych w profilaktyce po ekspozycyjnej. Jeśli odpowiedzialność przeniesiona jest na nas jako zatrudnianych w ramach IPL lekarzy, warto pomyśleć o zabezpieczeniu również powyższych kosztów, by uniknąć finansowego zaskoczenia w razie ewentualnych zdarzeń.

By dowiedzieć się więcej na temat OC dobrowolnego lekarza, zajrzyj do naszego kolejnego artykułu.

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym aspektem pozostaje prawo towarzystwa do tzw. regresu ubezpieczeniowego. W szczególnych sytuacjach towarzystwo po wypłaceniu odszkodowania/zadośćuczynienia na rzecz pacjenta ma prawo żądać od lekarza zwrotu wypłaconych środków. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w przypadku, gdy do zdarzenia doszło na skutek rażącego niedbalstwa ze strony lekarza. Czym jednak jest rażące niedbalstwo? Niedopełnieniem należytej staranności, jednak szerszej definicji niestety próżno szukać. Czy więc wzięcie zbyt dużej liczby dyżurów i narażenie pacjenta na szkodę spowodowaną naszym przemęczeniem jest niedopełnieniem należytej staranności? Czy w takiej sytuacji towarzystwo może zwrócić się z żądaniem zwrotu wypłaconego zadośćuczynienia?

By nie zastanawiać się nad powyższymi, lepiej przy zawieraniu umowy ubezpieczenia wzbogacić ją o rezygnację z regresu ubezpieczeniowego przez towarzystwo. 

Podsumowując, jeśli rozpoczynamy pracę w ramach IPL, powinniśmy bezwzględnie wykupić OC obowiązkowe lekarza, które warto uzupełnić OC dobrowolnym z odpowiednimi klauzulami dodatkowymi w zależności od potrzeb. Nie należy jednak łączyć zabezpieczenia OC obowiązkowego oraz dobrowolnego pochodzących z różnych towarzystw ubezpieczeniowych (wyjątek: OC obowiązkowe lekarza w ramach składki do Izby Lekarskiej (OC obowiązkowe z PZU) oraz OC dobrowolne lekarza nadwyżkowe możliwe do wykupienia w Inter Polsce), ponieważ w zależności od wybranego ubezpieczyciela OC dobrowolne działa na odmiennych zasadach – jako ubezpieczenie zabezpieczające wyłącznie szkody deliktowe lub jako ubezpieczenie nadwyżkowe w stosunku do OC obowiązkowego. 

Przeczytaj również

Ubezpieczenie od utraty dochodu, znane także jako ubezpieczenie niezdolności do pracy lub ubezpieczenie utraty zarobków, to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni osobę

Po zakończeniu stażu lekarz, uzyskuje pełne prawo do wykonywania zawodu i może w dowolny sposób poprowadzić swoją dalszą karierę. Jedną z częściej wybieranych ścieżek

Scroll to Top