Phimed – Recepta na Twoje Finanse

logo 3

Dobrowolne oc lekarza

Data dodania: 07.08.2023    Czas czytania: 6 min 

Dobrowolne OC lekarza

Umowa cywilno-prawna

W przypadku, gdy planujemy zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej, nie mamy ustawowego obowiązku zawarcia żadnej umowy ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Wręcz przeciwnie. W przypadku roszczenia ze strony poszkodowanego pacjenta ponosimy odpowiedzialność finansową w pełnej wysokości, a jej zabezpieczeniem jest cały posiadany przez nas majątek.

W powyższym przypadku możemy zabezpieczyć się dodatkowo, zawierając umowę OC dobrowolnego lekarza. W przypadku umów cywilno-prawnych zabezpiecza ono roszczenia pacjenta podobnie jak OC obowiązkowe w ramach IPL. Różnica polega natomiast na zasadach tworzenia ogólnych warunków umowy. Nie istnieje bowiem rozporządzenie, które regulowałoby je w jakikolwiek sposób. Wykupując polisę powinniśmy więc zwrócić szczególną uwagę na definicje terminów w niej użytych oraz wyłączenia odpowiedzialności zapisane przez towarzystwo.

Podobnie jak w przypadku IPL, warto rozważyć wykupienie odpowiednich klauzul dodatkowych, gdyż również w tym przypadku naszej odpowiedzialności nie ogranicza kodeks pracy. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności względem pacjenta, jak i placówki nas zatrudniającej.

Klauzulami dodatkowymi w OC dobrowolnym lekarza, na które warto zwrócić szczególną uwagę są:

1. Klauzula zabezpieczająca wykonywanie zabiegów chirurgicznych, endoskopowych lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagających uzyskania od pacjenta lub uprawnionej osoby zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej.

Jest to jedna z bardziej kluczowych klauzul zarówno OC dobrowolnego, jak i obowiązkowego w większości specjalizacji. Często agenci przygotowując oferty, nie mając odpowiedniej wiedzy, pytają lekarzy jedynie o charakter specjalizacji – zabiegowa, niezabiegowa. Oczywistym jest, że chirurg, neurochirurg czy ginekolog będzie udzielał świadczeń będących zabiegami wymagającymi od pacjenta zgody na piśmie. Wielu z nas zapomina jednak, że internista, zakładając drenaż jamy opłucnej czy neurolog, wykonując punkcję lędźwiową również udzielają tego typu świadczeń. Bez wykupienia powyższej klauzuli, nasza polisa OC lekarza nie będzie nas chronić w razie szkody powstałej w trakcie udzielania tychże.

2. Klauzula zabezpieczająca najem, dzierżawę lub leasingowanie sprzętu medycznego.

Wykupienie powyższej klauzuli będzie istotne nie tylko dla osób, które leasingują droższe urządzenia medyczne czy najmują sprzęt od zleceniodawcy. Ochrona z niej wynikająca dotyczy bowiem mienia ruchomego oddanego w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, testowania albo innego pokrewnego stosunku prawnego, w związku z wykonywaniem działalności leczniczej.

 Warto więc dokładnie wczytać się w zapisy podpisywanej umowy cywilno-prawnej. Często bowiem jest tam zapisane wprost, że to właśnie my odpowiadamy za potencjalne uszkodzenie użytkowanych urządzeń.

Ponadto w zależności od towarzystwa warto także upewnić się, czy nasza polisa OC dobrowolnego obejmuje swym zakresem szkody spowodowane naruszeniem praw pacjenta.

W niektórych bowiem z nich należy to ryzyko zabezpieczyć także dodatkową klauzulą.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na temat przysługujących pacjentom praw oraz przepisów je określających.

Umowa o pracę

Decydując się na zatrudnienie w ramach umowy o pracę, jesteśmy zdecydowanie najbardziej chronieni w razie jakiegokolwiek zdarzenia skutkującego roszczeniem. Kodeks pracy ogranicza bowiem naszą odpowiedzialność do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia. 

Należy przy tym pamiętać, że jest to maksymalna wysokość naszej finansowej odpowiedzialności za każde zdarzenie z osobna.  Podobnie nasza odpowiedzialność ograniczona jest w stosunku do szkód wyrządzonych pracodawcy, np. uszkodzenie użytkowanego sprzętu.

W tym wypadku także warto rozważyć zakup polisy OC dobrowolnego lekarza. Ustalając wysokość sum gwarancyjnych można uwzględnić w tym wypadku niższą sumę na pojedyncze zdarzenie i wyższą na wszystkie zdarzenia w roku polisowym łącznie. 

Należy zwrócić uwagę, by wysokość sumy na pojedyncze zdarzenie nie była mniejsza niż trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia z etatu brutto (uwzględniając wynagrodzenie za dyżury, dodatki do wynagrodzenia oraz często lipcowe podwyżki, które mają miejsce w ochronie zdrowia co roku w tym miesiącu). 
Ustalając sumę na wszystkie zdarzenia łącznie musimy zastanowić się, ile potencjalnych pojedynczych zdarzeń w roku chcielibyśmy zabezpieczyć.

OC dobrowolne a pojęcie regresu

W przypadku OC dobrowolnego lekarza w przeciwieństwie do OC obowiązkowego nie spotkamy się z pojęciem regresu ubezpieczeniowego. Towarzystwo bowiem samo określa zakres oferowanej ochronny, a co za tym idzie także wyłączenia swojej odpowiedzialności. W przypadku OC dobrowolnego nie możemy więc „wykupić odpowiedzialności regresowej względem towarzystwa” i zmniejszyć tym samym jeszcze bardziej liczby możliwych wyłączeń. To kolejny argument przemawiający za wykupieniem jak największej części sumy gwarancyjnej zabezpieczającej szkody na pacjentach w ramach OC obowiązkowego lekarza.

Oczywiście część zapisów ujętych w ramach możliwego regresu w przypadku OC obowiązkowego, znajdzie się także w wyłączeniach OC dobrowolnego. Będą to m.in. szkody powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych pod wpływem alkoholu i środków odurzających czy udzielanie tychże świadczeń bez ważnego PWZ. W większości towarzystw szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lekarza będą jednak objęte odpowiedzialnością towarzystwa. 

Przeczytaj również

W przypadku praktyki lekarskiej konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (dalej: OC obowiązkowe lekarza), którego warunki określa Rozporządzenie Ministra Finan

Scroll to Top