Phimed – Recepta na Twoje Finanse

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność i jakie roszczenia może wnieść pacjent?

Data dodania: 06.07.2023     Czas czytania: 5 min 

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność i jakie roszczenia może wnieść pacjent?

Odpowiedzialność cywilna lekarza

Rozpoczynając pierwszą pracę, warto zawczasu przyjrzeć się kwestii odpowiedzialności prawnej lekarza. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych zawsze ponosi odpowiedzialność za swoje działania na rzecz pacjenta. Możemy wyróżnić 4 podstawowe rodzaje odpowiedzialności prawnej lekarza:

 • cywilną,
 • karną,
 • pracowniczą,
 • zawodową.

W tym artykule  skupimy się na odpowiedzialności cywilnej lekarza i różnicach, jakie występują
w zależności od formy zatrudnienia.

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność?

 

Lekarz ponosi odpowiedzialność, jeśli:

 • zaistniałe zdarzenie jest efektem podjęcia działań lub ich zaniechania przez lekarza,
 • stwierdzona została wina lekarza,
 • pacjent odniósł szkodę majątkową lub niemajątkową (krzywdę),
 • zaistniał związek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem działania ze strony lekarza oraz szkodą/krzywdą doznaną przez pacjenta lub jego bliskich.

Jedynie stwierdzenie wszystkich powyższych przesłanek skutkuje odpowiedzialnością lekarza za tzw. błąd medyczny. By jeszcze bardziej doprecyzować zakres odpowiedzialności lekarza za błędy medyczne, należy zaznaczyć, że pod tym pojęciem kryją się szkody/krzywdy wyrządzone nieumyślnie.

By rozpatrywać winę jako nieumyślną należy zastanowić się, czy oceniane postępowanie lekarza cechowało się dołożeniem należytej staranności, która, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, oznacza staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

Jakie roszczenia może wnieść pacjent?

Pacjent może wnieść roszczenie finansowe za błąd medyczny w formie:

 1. odszkodowania,
 2. zadośćuczynienia,
 3. renty.
 • Odszkodowanie  odnosi się do szkody majątkowej odniesionej przez pacjenta. Może stanowić zwrot poniesionych kosztów leczenia lub wyrównanie za utracone korzyści (na przykład utracone dochody). Powinno rekompensować pacjentowi wszelkie poniesione koszty związane z naprawieniem szkody (koszty zabiegów, leków czy rehabilitacji).

 • Zadośćuczynienie dotyczy szkody niemajątkowej (krzywdy) odniesionej przez pacjenta. Jego wysokość jest każdorazowo określana indywidualnie. Nie ma jasnych przepisów stanowiących jego wielkość, powinno być natomiast adekwatne do wyrządzonej krzywdy.

 • Renta zasądzana jest w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy przez poszkodowanego pacjenta. Lekarz może być również zobligowany do jej wypłacania, jeśli w związku z odniesioną przez pacjenta szkodą zwiększą się jego potrzeby finansowe.

Należy także pamiętać, że tzw. błędy medyczne nie są jedynymi zdarzeniami, za które pacjent ma prawo domagać się zadośćuczynienia. Poza nimi będą to także:

1) szkody niewynikające bezpośrednio z udzielenia/zaniechania świadczenia zdrowotnego,

2) szkody powstałe na skutek zniszczenia mienia pacjenta,

3) szkody wynikające z tytułu naruszenia praw pacjenta.

Wszystkie powyższe lekarz może zabezpieczyć, wykupując odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Możliwość przedłożenia roszczeń ze strony poszkodowanego pacjenta nie jest jednak bezterminowa. Mówi o tym art. 442 § 3. KC:

„W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Natomiast w przypadku osób małoletnich zgodnie z tym samym artykułem §4. KC :

„Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Jak to wygląda w praktyce? Zazwyczaj mija kilka lat od powstania szkody, zanim poszkodowany pacjent spostrzeże jej skutki i powiąże je ze zdarzeniem. Jeśli dojdzie do procesu, może on potrwać kolejnych kilka lat. Często więc spotkamy się z sytuacją, w której po kilku/kilkunastu latach od powstania zdarzenia poszkodowany otrzyma prawomocny wyrok sądu i zasądzone odszkodowanie. Dla strony przegranej, jeśli będzie nią lekarz, taki obrót spraw będzie się wiązał z wypłatą odszkodowania o wysokości zwaloryzowanej o realną wartość pieniądza w stosunku do tej, która obowiązywała w dniu zdarzenia (inflacja), odsetek za wszystkie lata od momentu przedłożenia roszczenia przez pacjenta oraz pokrycie kosztów sądowych, opłacenie kancelarii prawnej.

Rozpoczynając udzielanie świadczeń zdrowotnych, powinniśmy więc mieć na uwadze powyższe, dobierając rodzaj i wysokość zabezpieczenia własnej odpowiedzialności finansowej.

Przeczytaj również

W przypadku praktyki lekarskiej konieczne jest wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC (dalej: OC obowiązkowe lekarza), którego warunki określa Rozporządzenie Ministra Finan

Scroll to Top