Phimed – Recepta na Twoje Finanse

logo 3

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU PRZEZ OSOBĘ WYKONUJĄCĄ ZAWÓD LEKARZA – PZU

Data dodania: 03.05.2024       Czas czytania: 10 min

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Jak w przypadku każdego „pełnego” ubezpieczenia od utraty dochodu również produkt oferowany przez głównego polskiego ubezpieczyciela daje możliwość zabezpieczenia zarówno trwałej, jak i czasowej niezdolności do pracy.

Jak już wspominaliśmy w poprzednich artykułach „diabeł tkwi jednak w szczegółach”, a w tym wypadku w definicjach używanych przez towarzystwo pojęć.

Przyjrzyjmy się więc bliżej wyjaśnieniom pojęć użytych w OWU omawianego produktu:

całkowite trwałe inwalidztwo – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego spowodowane wypadkiem ubezpieczeniowym, które stało się przyczyną niepełnosprawności lub całkowitej i trwałej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie, orzeczonej przez organ uprawniony do orzekania o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, na podstawie wniosku w tym zakresie złożonego nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia tego wypadku ubezpieczeniowego; trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy;

czasowa niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza – powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w tym nieszczęśliwego wypadku powstałego wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub choroby czasowa niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza, która trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych, potwierdzona drukiem ZUS ZLA w przypadku niezdolności trwającej do 182 dni, a w przypadku niezdolności spowodowanej gruźlicą do 270 dni oraz orzeczeniem ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 182 dni

Jak przeczytać możemy dalej w punkcie określającym przedmiot ubezpieczenia:

Dla umowy ubezpieczenia NNW Ogólne z zastosowaniem niniejszej klauzuli do wyboru jest jeden z następujących zakresów świadczeń: 

1)  za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza począwszy od pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok

2)  za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza począwszy od trzydziestego pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok.

Na samym wstępie widzimy więc poważne uchybienie w zabezpieczeniu naszych zarobków.

W zamian za płaconą składkę, nie uzyskujemy zabezpieczenia na wypadek trwałej niezdolności do pracy a jedynie trwałego inwalidztwa, skutkującego niezdolności do wykonywania jakiegokolwiek zawodu. 

Co więc w sytuacji, gdy będąc chirurgiem zachorujemy na chorobę Parkinsona lub stracimy dłoń w wypadku? Przecież wciąż możemy uczyć studentów na jednej z wielu nowo powstałych uczelni 😉 

Zakładając jednak nawet, że ZUS uznałby naszą przypadłość za trwałe inwalidztwo i chcielibyśmy otrzymać świadczenie, musimy mieć świadomość, że nie możemy w tej sytuacji pozostać na wspomnianym etacie uczelnianym po przyjęciu odszkodowania. Nie możemy także zająć się pracą w firmie farmaceutycznej. Jesteśmy w końcu niezdolni do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Drugim rzucającym się w oczy warunkiem uzyskania świadczenia w ramach prywatnego ubezpieczenia jest powiązanie jego definicji czasowej niezdolności do pracy z definicjami ZUS i otrzymanymi od tej instytucji orzeczeniami.

Analizując ten zapis bardziej dokładnie spostrzeżemy, iż podstawą wypłaty odszkodowania jest zwolnienie lekarskie udzielone na łączny okres powyżej 30 dni z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby. 

Czy więc w sytuacji, gdy trwała niezdolności do pracy zostanie stwierdzona „a priori” towarzystwo wypłaci nam świadczenie z tytułu czasowej niezdolności?

Zgodnie z definicjami ZUS, zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym przez okres:

    1. 182 dni,

    1. 270 dni – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży.

Po tym czasie uprawnione osoby, mogą wystąpić o zasiłek rehabilitacyjny. Ten przysługuje jednak jeśli:

    • Wyczerpany został okres pobierania zasiłku chorobowego oraz

    • Ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy oraz

    • dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Ostatni punkt wydaje się być tu więc kluczowym. Mimo bowiem zapisu w OWU o świadczeniu przysługującym do 12 miesięcy, jeśli nasz stan zdrowia nie będzie rokował odzyskaniem zdolności do pracy, nie otrzymamy zasiłku rehabilitacyjnego, który jest podstawą do wypłaty odszkodowania za kolejne 6 miesięcy.

Kolejnym ważnym punktem w określeniu przydatności danego produktu w naszej indywidualnej sytuacji będą oczywiście wyłączenia.

W OWU omawianego ubezpieczenia wypisane są następujące sytuacje, w przypadku których PZU nie wypłaci świadczenia objętego niniejszą klauzulą [klauzula nr 5 do OWU PZU NNW – Ubezpieczenie utraty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza*], jeśli czasowa niezdolność do wykonywania zawodu lekarza powstała wskutek:

1)  choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków
2)  wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem; 
3)  zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień
4)  choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV
5)  leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku; 
6)  badań lekarskich, dodatkowych badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów; 
7)  operacji kosmetycznych lub plastycznych; 
8)  ciąży
9)  dyskopatii i chorób zwyrodnieniowo-przeciążeniowych w zakresie kręgosłupa; 
10)  choroby powstałej, leczonej lub zdiagnozowanej w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Wybierając tego typu produkt w większości towarzystw spotkamy się z podobnymi wyłączeniami. Także w przypadku polisy z PZU nie możemy więc liczyć na wypłatę świadczenia jeśli np. zachorujemy na depresję, spędzimy 2 miesiące na oddziale patologii ciąży z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego czy nie będziemy w stanie operować z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Korzystnym na tle konkurencji będzie natomiast okres tzw. pre-existing dla chorób powstałych, zdiagnozowanych lub leczonych przed przystąpieniem do ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia utraty dochodu od PZU wynosi on „jedynie” 6 miesięcy, podczas gdy zwykle podawany jest w przedziale 2-5 lat.

Ostatnim ważnym elementem podczas oceny praktycznej strony danego ubezpieczenia będzie jego struktura i oferowane sumy ubezpieczenia.

W przypadku PZU otrzymujemy możliwość wyboru jednego z 3 pakietów w 2 różnych wariantach:

Nie mamy więc tu możliwości wyboru konkretnej interesującej nas sumy gwarancyjnej. Nie mam również możliwości zabezpieczenia trwałej niezdolności do wykonywania zawodu lekarza, o czym wspomniane zostało już wyżej. Nawet jeśli orzeczone zostanie natomiast trwałe inwalidztwo, kwota oferowana przez towarzystwo pozostaje bardzo niewielka bez możliwości jej podwyższenia. Towarzystwo nie daje także możliwości rozdzielenia wysokości zabezpieczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy oraz trwałego inwalidztwa.

Z korzystnych aspektów warto zwrócić uwagę na cenę produktu, która na tle konkurencji wydaje się być bardzo atrakcyjną, jeśli spojrzelibyśmy na nią wyłącznie liczbowo. Podchodząc do tematu bardziej pragmatycznie, moglibyśmy zauważyć, że ten model patrzenia prowadzi jednak do mało trafnych decyzji. W ten sam bowiem sposób, kupując samochód, wyłącznie cenowo porównywalibyśmy Fiata Pandę do Porsche 911. 

Zestawiając jednak koszt, który ponosimy z zabezpieczeniem otrzymywanym w zamian, niektórym przychodzi na myśl popularna w internecie sentencja:

Czy ten produkt jest odpowiedni dla mnie jako lekarza? Na to pytanie chyba każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Najlepiej po rzetelnym porównaniu dostępnych na rynku produktów wraz z ich zakresem i ceną. W tym celu zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów, który przygotuje adekwatne oferty i pomoże w ich omówieniu.

W kolejnym artykule, do którego już teraz zapraszamy, opiszemy pokrótce podobny produkt oferowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe Loyd’s.

Autor: lek. Piotr Bralewski

Źródła:
1) https://ins-med.pl/ubezpieczenia-dla-lekarzy/#utrata-dochodu
2) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
3) Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (PZU NNW); Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce; Produkt : PZU NNW
4) KLAUZULA NR 5 DO OWU PZU NNW UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU PRZEZ OSOBĘ WYKONUJĄCĄ ZAWÓD LEKARZA; Załącznik nr 5 do OWU PZU NNW ustalonych uchwałą nr UZ/423/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 października 2016 r., zwanych dalej „OWU” 

 

 

Scroll to Top